Master of Business Administration (MBA)
Przywództwo i coaching

Studia z międzynarodową certyfikacją coachingową AoEC

Program studiów i organizacja

Autoprezentacja w Biznesie

 • Struktura prezentacji biznesowej lidera
 • Wizerunek lidera w realiach wideokonferencji online
 • Lider, który logicznie i z ekspresją przekazuje treść prezentacji- akcentowanie, intonacja, frazowanie
 • Moduł praktyczny – laboratorium doświadczania
 • Przygotowanie do egzaminu od strony prezentacyjnej: wsparcie w doborze struktury i wzmocnienie ekspresji wykonania

Rozwój Zespołów w Oparciu o Wartości

 • 5 poziomów przywództwa według DR Johna C. Maxwella
 • Rozwój zespołów przez wartości
 • Koncepcja „lead yourself – lead a team – lead an organisation“
 • Praca na casach
 • Połówkowe przygotowanie do egzaminu od strony merytorycznej – konsultacje

Stawianie granic i asertywna komunikacja lidera

 • Nie ma przywództwa bez STAWIANIA GRANIC
 • Asertywność w świetle analizy transakcyjnej
 • Asertywne prawa w relacjach zawodowych
 • Reagowanie na krytykę
 • Stawianie granic w podejściu asertywnym
 • Test strategii wiodących w relacjach interpersonalnych

Wpływ, Perswazja i elementy Negocjacji

 • Wywieranie wpływu bez wywierania presji
 • Budowanie partnerstwa w biznesie i przywództwie, jako fundament marki osobowej lidera
 • Negocjacje z pracownikami, partnerami biznesowymi, klientami
 • Rozmowy negocjacyjne – role playing
 • Zaplanowanie zmian i działań związanych z wdrożeniem wiedzy w przestrzeń nawyków i postaw Uczestników warsztatu

Delegowanie, feedback i budowanie zaufania

 • Growers & Keeprs – kim są w organizacji i jak nimi zarządzać?
 • Bariery i złote zasady delegowania
 • Dawanie i przyjmowanie feedbacku
 • Scenariusz rozmowy feedbackowej
 • Feedback a feedforward – różnice i podobieństwa
 • Budowanie zaufania jako jedna z kluczowych kompetencji lidera
 • LABORATORIUM PRAKTYKI – role playing
 • Praca z żywym feedbackiem od grupy i od wykładowcy

Dojrzałe Przywództwo i Zarządzanie Energią Życiową Lidera

 • Integracja grupy
 • Moc, energia, życzliwa komunikacja na start
 • Budowanie relacji i zapowiedź tego co czeka ekscytującego Uczestników w toku studiów
 • Zarządzanie Energią Osobistą Lidera na fundamentach – Calligraphy Health System – chińskiego systemu przedłużającego życie

Przywództwo na Fundamentach Talentów i Mocnych Stron

 • Instytut Gallupa i badanie Strenghtsfinder TOP 5
 • Każdy z Uczestników ma okazję poznać i zrozumieć blaski i cienie swoich 5 dominujących talentów neuronalnych
 • A w kolejnym kroku zbudować na nich swój indywidualny styl przywództwa

Zarządzanie Zmianą czy Przewodzenie Zmianie?

 • modele zmiany a VUCA
 • właścicielskie zmiany – jak budować i utrzymywać zaangażowanie pracowników?

Umiejętności Coachingowe dla Liderów (AoEC)

 • Moduł realizowany we współpracy z Academy of Executive Coaching
 • Międzynarodowa, doskonale rozpoznawana na rynku, certyfikacja umiejętności coachingowych
 • LABORATORIUM PRAKTYKI

Inteligencja Emocjonalna i Zarządzanie Emocjami w Roli Lidera

• Wprowadzenie w zakres tematyki Inteligencji emocjonalnej EQ • Poznanie głównych elementów EQ wg Salovey’a, Meyera i Golemana • Autodiagnoza EQ • Obszary do rozwoju EQ na tym szkoleniu
Duży pakiet ćwiczeń do AIKIDO – do każdej z emocji, takich jak: Gniew, wstręt, frustracja, strach i lęk, poczucie krzywdy, wstyd i poczucie winy, smutek. Empatia kognitywna i empatia emocjonalną – Jak rozwinąć własną wrażliwość a także wzmocnić odporność emocjonalną w kontakcie z innymi ludźmi oraz Wnioski do aplikacji po szkoleniu

Biznesowe Narzędzia Coachingowe

 • Praktyczne narzędzia coachingowe wzbogacające kompetencje lidera
 • Relacje, twórcze rozwiązania, efektywność
 • Zajęcia o charakterze warsztatowym

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • zaliczenie testu końcowego z programu studiów (przeprowadzonego w formie online- test jednokrotnego wyboru po ostatnich zajęciach)

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień i dyplomów w czasie trwania studiów MBA, DBA, DPH, DPA, LL.M., LL.D., MSc. oraz MPH

Moduły i uprawnienia dodatkowe

Na dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,  przedszkoli i innych placówek oświatowych

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku Dz. U. z 2017 poz. 1597).

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela

(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450 z dnia 2 sierpnia 2019).

Innowacje i Nowe Technologie w Lotnictwie

Menedżer ds. Cyberbezpieczeństwa

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

(uprawnienia do pełnienia funkcji Starszego Inspektora ds. BHP)

Koordynator ds. Dostępności

Dyrektor finansowy – CFO

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 (kod zawodu 112006)

Menedżer ds. Finansów i rachunkowości

Menedżer ds. Marketingu internetowego

Menedżer ds. Zarządzania w turystyce

Menedżer Personal Branding i Public Relations

Menedżer ds. zespołu HACCP

Zgodnie z rozporządzeniem nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

Menedżer ds. Oświaty – Organizacja i zarządzanie oświatą

(Rozporządzenie MEN z 27.10.2009- pełnienie funkcji dyrektora, szkoły, przedszkola i placówki oświatowej)

Compliance Manager

Menedżer ds. Design Thinking

Menedżer ds. Controllingu i audytu

Menedżer ds. finansów, kadr i płac

Menedżer ds. Bezpieczeństwa

Menedżer ds. Monitorowanie i prowadzenie badań klinicznych

Psychotraumatolog

(Rozporządzenie MPiPS z dnia 7.08.2014)

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

Auditor wewnętrzny przemysłu zbrojeniowego

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

Zarządzanie ryzykiem w IT

(zgodnie z ISO 31000).

Modelowanie procesów biznesowych

(zgodnie ze standardem BPMN – ISO/IEC 19510).

Dozor Ruchu w Odkrywkowych Zakładach Górniczych

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego)

Kwalifikacje rolnicze – Zarządzanie w Agrobiznesie

(zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy a dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późn. zm).

Audytora Wewnętrznego Przemysłu Spożywczego i Sektora Pasz

wg. wymagań IFS oraz GMP+

Audytor i pełnomocnik ISO2200 oraz HACCP

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

(zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Master of Public Health (MPH) – Zdrowie publiczne

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

Master of Public Administration (MPA) – Administracja publiczna

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

Kierownik Podmiotu Leczniczego – Zarządzanie w ochronie zdrowia

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

Poprzednie
Następne

REKRUTACJA

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny coaching.humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Collegium Humanum w mediach